O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny zarejestrowane zostało w Warszawie w 1989 roku jako niedochodowa organizacja pozarządowa. Komitet Organizacyjny tworzyli nauczyciele naturalnego planowania rodziny, którzy uzyskali dyplomy Angielskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR (National Association of NFP Teachers), w rezultacie kursu prowadzonego przez angielskich specjalistów: dr Annę Flynn i dr Alinę Lichtarowicz.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej płodności i jej fizjologicznych uwarunkowań - nauczanie metod rozpoznawania płodności, przygotowanie rodziców do poczęcia dziecka, popularyzacja naturalnych porodów i karmienia piersią. Na program Stowarzyszenia składają się także takie zagadnienia jak profilaktyka uzależnień i chorób przenoszonych drogą płciową. Działania te prowadzą do poprawy zdrowia psychofizycznego polskiego społeczeństwa, umacniają rodzinę i budzą szacunek do życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Władze Stowarzyszenia stanowią: Walny Zjazd delegatów zbierający się raz na 3 lata, Zarząd Główny (6-8 członków), Główna Komisja Rewizyjna (3-5 członków) i Sąd Koleżeński (6-8 członków)

Na terenie kraju Stowarzyszenie posiada 21 oddziałów terenowych, które samodzielnie realizują zadania statutowe organizacji

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada dyplom jakiejkolwiek metody NPR oraz identyfikuje się z misją Stowarzyszenia. Do końca roku 2005 Stowarzyszenie liczyło ponad 400 członków, posiadało wykształconych przez siebie ponad 3 tys. nauczycieli i 188 instruktorów NPR.

PSN NPR utrzymuje się głównie ze składek członkowskich oraz z darowizn i dotacji.
Konto Stowarzyszenia:

Bank Ochrony Środowiska S.A., Al. Jana Pawła II nr 12, Warszawa

Nr rachunku: 49 1540 1157 2115 6681 0463 0001